Aktualności


Sprawozdanie z listopadowej sesji
28 listopada 2019

Szanowni Państwo;

Listopadowa sesja rozpoczęła się od zapoznania się z informacją z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skoczów za lata 2017-2018” oraz przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”. Oba dokumenty stanowią kompendium wiedzy na temat realizacji Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie naszej gminy: ochroną klimatu i jakości powietrza, gospodarką wodno-ściekową, zasobami przyrodniczymi, zagrożeniami hałasem, gospodarką opadami, czy wreszcie analizą SWOT.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Przez ostatnie 10 lat usunięto z terenu naszej Gminy ponad 122 ton azbestu. Niestety około 300 ton nadal czeka na usunięcie, a zgodnie z ustawą azbest musi zniknąć z naszego krajobrazu do 2032 roku. Warto przypomnieć, że do końca grudnia można składać kolejne wnioski o dofinansowanie pokrycia kosztów usuwania azbestu z posesji prywatnych. Myślę, że nie trzeba przekonywać, że unoszące się w powietrzu mikroskopijne włókna skruszonego azbestu są niebezpieczne dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich i mogą przyczynić się do pojawienia nowotworów układu oddechowego.

W porządku obrad znalazła się również informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Dokument jest bardzo wnikliwą analizą wyników egzaminów, projektów i programów, zakresu przeprowadzonych remontów oraz danych statystycznych: kadry pedagogicznej, ilości uczniów i ilości oddziałów w poszczególnych szkołach.

W związku z licznymi skargami mieszkańców na jakość zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych, rada wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu od 1 stycznia 2020 roku prac związanych z utrzymaniem zimowym ponad 6.5 km chodników (ul. Górecka, ul. Górny Bór, ul. Wiślicka, ul. Stalmacha, ul. Kiczycka).

Niestety czasami Rada Miejska musi podejmować niepopularne decyzje. Tym razem jest to związane z kilkuprocentowym wzrostem stawek podatku od nieruchomości. Podwyżki wynikają z konieczności zapewnienia finansowania bieżących zadań gminy w związku ze wzrostem stawek maksymalnych. Na pocieszenie dodam, że w 2019 roku stawki podatku były na poziomie 2018 roku oraz trzeci rok z kolei nie ulegają zmianie stawki podatku od środków transportu.

Jednogłośnie pozytywnie została przyjęta uchwała, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 3 przy ul. Góreckiej (teren Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących). Zmiana planu umożliwi realizację budowy nowej siedziby dla Państwowej Straży Pożarnej. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że planowana lokalizacja siedziby PSP blisko węzła drogowego jest z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy oraz powiatu rozwiązaniem idealnym.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl lub www.bip.skoczow.pl. Natomiast film z przebiegu sesji umieszczono w serwisie YouTube (w polu „wyszukaj” należy wpisać: Sesje Rady Miejskiej Skoczowa).

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej Skoczowa odbędzie się 18 grudnia o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Pozostałe aktualności