Aktualności


Ogłoszenie o naborze.
12 marca 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie prowadzi nabór uczestników do projektu pn. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki

Dla 20 uczestników projektu przewiduje się następujące bezpłatne formy wsparcia:

–        kursy i szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualne predyspozycje uczestników,

–        indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem,

–        szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji społecznych takich jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, asertywność, aktywne poszukiwanie pracy, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

–        udział w Programie Aktywności Lokalnej,

–        dodatkowo dla 4 osób planuje się płatne staże zawodowe oraz szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych.

Dla 30 uczestników projektu przewiduje się następujące bezpłatne formy wsparcia:

–        udział w Programie Aktywności Lokalnej,

–        udział w tzw. szkole dla rodziców polegającej na doskonaleniu  umiejętności wychowawczych,

–        trening umiejętności społecznych takich jak autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, sprawna komunikacja, aktywne poszukiwanie pracy.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące w Skoczowie przy ulicach: Górecka, Słoneczna, Boczna, Osiedlowa, Zawiśle, Kręta, Sportowa, Budowlanych, Kukucza, Południowa, Zabawa, Bajerki, Kamieniec, Bielska (osoby zamieszkujące po południowej stronie tej ulicy).

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku aktywności zawodowej tj. mężczyźni do 65 roku życia i kobiety do 60 roku życia, osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby niepełnosprawne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby pracujące uzyskujące niskie dochody.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. Gustawa Morcinka 18 w celu zapoznania się z regulaminem rekrutacyjnym i wypełnienia zgłoszenia do udziału w projekcie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 853 34 52 wew. 8

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń