Aktualności


Ogłoszenie o naborze
12 marca 2019

Ogłoszenie o naborze.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie

prowadzi nabór uczestników do projektu

pn. Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru „Górny Bór”

 

Dla 20 uczestników projektu przewiduje się następujące bezpłatne formy wsparcia:

        kursy i szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualne predyspozycje uczestników,

        indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem,

        szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji społecznych takich jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, asertywność, aktywne poszukiwanie pracy, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

        udział w Programie Aktywności Lokalnej,

        dodatkowo dla 4 osób planuje się płatne staże zawodowe oraz szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych.

Dla 30 uczestników projektu przewiduje się następujące bezpłatne formy wsparcia:

        udział w  Programie Aktywności Lokalnej,

        udział w tzw. szkole dla rodziców polegającej na doskonaleniu  umiejętności wychowawczych,

        trening umiejętności społecznych takich jak autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, sprawna komunikacja, aktywne poszukiwanie pracy.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące w Skoczowie przy ulicach: Ciężarowa, Górny Bór, Gustawa Morcinka, Dojazdowa, Powstańców Śląskich, Łęgowa, Podkępie, Parkowa, Harcerska, Gołęszyców.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku aktywności zawodowej tj. mężczyźni do 65 roku życia i kobiety do 60 roku życia, osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby niepełnosprawne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby pracujące uzyskujące niskie dochody.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. Gustawa Morcinka 18 w celu zapoznania się z regulaminem rekrutacyjnym i wypełnienia zgłoszenia do udziału w projekcie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 853 34 52 wew. 8

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń