Aktualności


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Skoczowa o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów w roku 2019
22 marca 2019

W dniach od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, planowanych do realizacji w 2019 roku.

Nabór wniosków w dniu 4 marca 2019 roku rozpocznie się  o godzinie 7.30 – dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną tj. za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl) lub platformy SEKAP (https://sekap.pl). Natomiast w pozostałe dni wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Uwaga! Dofinasowanie będzie udzielane w kolejności ustalonej w losowaniu, a nie jak dotychczas według kolejności wpływu wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (§ 7 ust. 5 i 6 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały) można składać:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1 – Biuro Podawcze – pok. 2 (parter);

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 143-430 Skoczów, gdzie terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Skoczowie;

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl) lub platformy SEKAP (https://sekap.pl), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji lub podpisem elektronicznym CC SEKAP.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Skoczowie  (pok. 2 i 21) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie: http://www.skoczow.pl/page/344,dofinansowania.html

Ponadto informuję, że w przypadku gdy środki finansowe w budżecie gminy Skoczów na 2019 rok będą niewystarczające na sfinansowanie wszystkich złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie, o kolejności zawierania umów będzie decydowało losowanie.

UWAGA: Wnioski składane przed wyżej wyznaczonym terminem i godziną składania wniosków nie będą rozpatrywane.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie Rynek 1 pok. 21  tel. 33 8533854 wew. 134.

 

Szczegółowe informacje.

 

WGKiŚ

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń