Aktualności


INFORMACJA na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
18 marca 2019

INFORMACJA

na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

            Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dotychczasowi użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa właścicielami tych nieruchomości. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (o ile objęte są tą samą księgą wieczystą, co działki zabudowane budynkami, o których mowa w pkt 1 i 2).

W przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami, o których mowa w pkt 1-3 oraz innymi budynkami, np. handlowo-usługowymi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje z dniem wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków określonych w pkt 1-3 (może być konieczne dokonanie podziału geodezyjnego mającego na celu wydzielenie działki zabudowanej budynkiem innym niż mieszkalny).

Udział we współużytkowaniu wieczystym przekształcił się w udział we współwłasności nieruchomości (w odpowiedniej wielkości udziału).

Opłata przekształceniowa

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel wnosi na rzecz Gminy Skoczów opłatę roczną przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia (może podlegać waloryzacji, nie częściej niż raz na 3 lata). Opłatę wnosi się przez okres dwudziestu lat, w następujących terminach:

  1. za 2019 r. – do dnia 29 lutego 2020 r.,
  2. za 2020 r. – do dnia 31 marca 2020 r.,
  3. za następne lata – do dnia 31 marca, za dany rok z góry.

Zaświadczenie

Podstawą ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie. Jest ono wydawane w terminie:

  1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez konieczności złożenia wniosku i opłacenia opłaty skarbowej),
  2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku – opłata skarbowa wynosi 50 zł,
  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku – opłata skarbowa wynosi 50 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Skoczowie,
tel. 33 853 38 54, wew. 104 lub 158, bądź osobisty – pokój nr 20.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń