Aktualności


Zrealizowano najważniejszą inwestycję w historii SKO-EKO!
11 stycznia 2019

Oczyszczalnia Ścieków w Skoczowie powstała w latach 50. XX wieku. Już kilkukrotnie była rozbudowywana i modernizowana. W ciągu 65 lat funkcjonowania wypracowany został efektywny system odbioru i oczyszczania ścieków oraz zwiększono obszar skanalizowania gminy Skoczów.

W listopadzie 2018 r. zakończyła się najważniejsza inwestycja w historii SKO-EKO – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Skoczów”. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano 2 zadania: 1. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu; 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Pierściec, Kiczyca, Wilamowice, Wiślica oraz odcinek kanalizacji w rejonie ulicy Wiślickiej w Skoczowie.

W ramach inwestycji wybudowany został zbiornik komory fermentacyjnej, zbiornik biogazu, zmodernizowano istniejący budynek, w którym zainstalowano urządzenie kogeneracyjne oraz kotły grzewcze. Powstała wymiennikownia ciepła i nowe instalacje niezbędne dla podłączenia nowych obiektów. Odnowiono wewnętrzne drogi komunikacyjne w rejonie biogazowni – mówi prezes SKO-EKO. – Ze spalania biogazu pozyskiwane już są: energia cieplna i energia elektryczna wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Energa cieplna służy do podgrzania osadów w komorze fermentacyjnej do temperatury ok. 380C, w której przebiega proces fermentacji, a energia elektryczna częściowo zasila urządzenia elektryczne oczyszczalni, takie jak pompy lub dmuchawy.

10 stycznia odbyła się konferencja posumowująca realizację tego projektu. Na wydarzenie przybyli m.in. przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego, włodarze gminy Skoczów oraz okolicznych gmin – Ustronia i Brennej, radni Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, kierownicy wydziałów UM w Skoczowie i jednostek organizacyjnych, pracownicy SKO-EKO, wykonawcy inwestycji, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele mediów.

Prezes Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie Anna Kwiatkowska przywitała serdecznie wszystkich przybyłych na spotkanie gości oraz złożyła podziękowania. W symboliczny sposób oddano do użytkowania nowe obiekty oczyszczalni, które następnie zwiedzano. Przedstawiono prezentację projektu, wystąpili goście, a także wysłuchano wykładu technologicznego mgra inż. Macieja Kity dot. zagospodarowania osadów.

Całkowity koszt projektu wyniósł 24.326.682,83 zł netto, w tym: dotacja ze środków Unii Europejskiej na kwotę 12.601.394,14 zł, środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 4.010.600,00 zł oraz środki własne Spółki SKO-EKO w wysokości 7.714.688,69 zł. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, podłączenie nowych budynków do sieci, odprowadzenie ścieków i ich oczyszczenie w skoczowskiej oczyszczalni daje jeszcze możliwość wykorzystania biogazu z przetworzenia odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków do produkcji tzw. zielonej energii ze źródeł odnawialnych. To działanie wpływające na poprawę stanu środowiska w naszym rejonie! – dodaje SKO-EKO.

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w fotogalerii.  

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń