Aktualności


Zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie wyborów Przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla „Za Wisłą”
11 lipca 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2018

BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie wyborów Przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla „Za Wisłą”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), § 11 ust. 2 statutu Osiedla „Za Wisłą” zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/440/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Za Wisłą” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 7238) oraz uchwały nr XLI/445/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia terminu wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Za Wisłą” oraz Zarządu Osiedla „Za Wisłą”

Burmistrz Miasta Skoczowa

zarządza:

§ 1. Określić:

1. Termin ogólnego zebrania mieszkańców, z terenu działania Osiedla „Za Wisłą”, w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu Osiedla „Za Wisłą” na dzień 18 lipca 2018 r.

2. Godzinę: I termin –16:45; II termin –17:00.

3. Miejsce zebrania: ul. Słoneczna 16, 43-430 Skoczów (świetlica Osiedla "Za Wisłą").

4. Propozycja porządku obrad:

1) wyborów przewodniczącego zebrania,

2) sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

3) dyskusja nad sprawozdaniem,

4) powołanie komisji wyborczej,

5) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla,

6) przeprowadzenie głosowania,

7) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń