Aktualności


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
14 grudnia 2017

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłosił otwarte konkursy ofert, których przedmiotem jest realizacja zadań publicznych gminy Skoczów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których realizacja odbędzie się w roku 2018.

Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych gminy Skoczów w zakresie zadań objętych konkursami należy dostarczyć w terminie do dnia 22.12.2017 r. (piątek) do godz. 14.30.

Dokumenty składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie,  Rynek 1 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy podmiotu, obszaru zadania oraz nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych konkursów zamieszczone zostały na stronie internetowej www.skoczow.pl > w zakładce „Organizacje pozarządowe” > katalog „Dotacje” > „Rok 2018” > „Pożytek publiczny” > „Konkursy ofert”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym Wydziału Funduszy Europejskich Promocji i Informacji telefonicznie pod nr 33 853-38-54 wew. 141 lub osobiście w siedzibie wydziału: ul. Rynek 17a (wejście od ulicy Garbarskiej).

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń