Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór 1-22.08.2016


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr VIII/59/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 01.08.2016 r. do 22.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, pok. nr 27, w godzinach pracy urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 09.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, sala nr 3 (sala sesyjna) o godz.14.00:
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Skoczowa, na adres Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2016 r.
 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43 430 Skoczów,
2) ustnie do protokołu, w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (pok. nr 27),
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: um@um.skoczow.pl w terminie do dnia 5 września 2016 r.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń