90 rocznica bitwy pod Skoczowem


 

90 ROCZNICA BITWY POD SKOCZOWEM

Obchody 90 rocznicy bitwy po Skoczowem rozpoczęto już 23 stycznia wykładem tematycznym dla młodzieży szkół skoczowskiej gminy. Uczniowie po wysłuchaniu ilustrowanej multimedialnie prelekcji Haliny Szotek otrzymali okazjonalną broszurę, wydaną przez Urząd Miejski. Dalszy ciąg obchodów, kierowany tym razem już do wszystkich zainteresowanych, miał miejsce 31 stycznia. Rozpoczęła je emisja filmu dokumentalnego z 1935 roku pt. „Sztandar wolności”. W prezentowanym obrazie Ryszarda Ordyńskiego zawarto wszelkie dostępne materiały archiwalne dotyczące historii wydarzeń tamtych dni: zdjęcia, fragmenty filmów, dokumenty, gazety, odezwy, mapy. O godz. 13.00 złożono kwiaty na cmentarzu ewangelickim i katolickim w miejscu spoczynku żołnierzy poległych w bitwie pod Skoczowem. Konferencję popularnonaukową rozpoczęto dwie godz. później wykładem Haliny Szotek. Pani historyk przedstawiła przebieg bitwy pod Skoczowem wraz ze śladami pamięci, jakie po niej pozostały. Autorem kolejnej prelekcji był Grzegorz Wnętrzak prezentujący temat: „Postawy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w czasie konfliktu polsko – czeskiego w 1919 roku”. Trzecie wystąpienie należało do Władysława Motyki – wiceprezesa Związku Podhalan, który zapoznał słuchaczy z udziałem formacji podhalańskich w zmaganiach pod Skoczowem w 1919 i 1939 roku. Wykład połączony został z promocją autorskiej książki pt.: „Za nasom slebode, za Ojczyzne miłom. Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim”.

Julia Raszka, Miejski Dom Kultury

 

OKOLICZNOŚCI PUBLIKACJI

W związku z obchodami „90. rocznicy bitwy pod Skoczowem” Urząd Miejski wydał publikację, która stanowi uzupełnienie materiałów zorganizowanej z tej okazji konferencji. Opracowaniem tekstów zajęła się Halina Szotek – znakomity historyk, nauczyciel i wieloletni pracownik Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. 

Publikację można otrzymać bezpłatnie w ARTadresie – Biurze Promocji i Informacji (do wyczerpania nakładu),  albo pobrać z umieszczonego poniżej pliku *pdf.

Książeczka składa się z sześciu rozdziałów pozwalających prześledzić historię regionu począwszy od połowy XIX wieku, czyli od początków procesu budzenia się i dojrzewania świadomości narodowej, poprzez okres poprzedzający wybuch I wojny światowej (1914-1918) i lata samej wojny. W publikacji omówiony został także przewrót, czyli ukonstytuowanie się 19 października 1918 roku Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, a także okres 1919 -1920, oraz krótkie podsumowuje konfliktu czesko-polskiego. Ciekawym uzupełnieniem jest zapis wspomnień pastora ks. Jana Unucka (Unickiego), który był świadkiem wydarzeń rozgrywających się wówczas pod Skoczowem, a także archiwalne zdjęcia i reprodukcje z materiałów sztabowych płk. Franciszka Ksawerego Latinika.
Zachęcamy do zapoznania się z historią bitwy pod Skoczowem.

Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji

 

RYS HISTORYCZNY

Konflikt polsko-czeski był wynikiem wielko-czeskich aspiracji do stworzenia rozległego państwa. Działania wojenne rozpoczęły się dnia 23 stycznia 1919 r. atakiem wojsk czeskich liczących 16 tyś żołnierzy w rejonie Bogumina. Oddziały polskie w tym czasie liczyły zaledwie 3 tyś. obrońców, których już 24 stycznia wsparła czterodziałowa bateria 10 cm haubic WZ 1914 licząca 2 oficerów i 110 artylerzystów wysłana z Krakowa przez Pułk Artylerii Wałowej Nr 1. Bateria ta brała udział do zakończenia walk na Śląsku Cieszyńskim oraz w bitwie pod Skoczowem pomiędzy 28 a 30 stycznia 1919 r. Bitwa ta nie została rozstrzygnięta na korzyść żadnej ze stron, a skutkiem nacisków ze strony konferujących we Francji zwycięskich państw Ententy działania zbrojne wstrzymano do 3 lutego, kiedy to zostało podpisane wstępne porozumienie pomiędzy walczącymi stronami. Konflikt ostatecznie zakończył się w lipcu podczas uzgodnień w Krakowie, w których udział wzięli minister Aleksander Skrzyński i poseł Ignacy Daszyński. Wojna polsko - czeska kosztowała życie 53 żołnierzy czeskich i 92 polskich oraz około 1000 rannych (łącznie po obu stronach). Wojskami polskimi dowodził gen. Franciszek Ksawery Latinik związany z Ziemią Cieszyńską jeszcze jako dowódca austriacko-węgierskiego pułku piechoty nr 100, który wsławił się w walkach pod Gorlicami w 1915 r. oraz na froncie włoskim. W sierpniu 1920 r. jako gubernator Warszawy dowodził wojskami broniącymi miasto przed armią bolszewicką. Zmarł w 1949 r. w Krakowie przeżywszy 85 lat. Wojskami czeskimi dowodził gen. Josef Šnejdárek, który jako oficer armii austriacko-węgierskiej rozpoczynał służbę w Budapeszcie a następnie po wystąpieniu z wojska przeszedł pod służbę francuską w Legii Cudzoziemskiej. Podczas I wojny światowej walczył w oddziałach czeskich po stronie Francji. W maju 1920 r. polskie organizacje wojskowe zorganizowały zamach na jego życie - w odwecie za udział w wojnie siedmiodniowej (jak nazywano konflikt polsko-czeski). W lipcu 1919 r. w bitwie pod Bańską Bystrzycą dowodził wojskami czechosłowackimi odpierającymi armię Węgierskiej Republiki Rad. Zmarł w 1945 r. w Casablance przeżywszy 70 lat.

Opracowanie: Robert Orawski, dyrektor MDK

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń