Ogłoszenia


27 stycznia 2017
Trzeci przetarg na sprzedaż działki nr 67/3 przy ul. Puścina w Skoczowie

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Skoczowa

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 67/3, obręb w Skoczowie, ul. Puścina, o powierzchni 0,1233 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00021567/3. Nieruchomość jest niezabudowana, wolna od obciążeń i zobowiązań, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów – „6MN1” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz „1KDD” – droga dojazdowa (w niewielkiej części).

Działka znajduje się w granicy terenu i obszaru górniczego „Dębowiec” i w granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”.

Cena wywoławcza wynosi 110 970 zł (w tym 23% VAT).

Wadium wynosi 10 000 zł, a minimalne postąpienie – 1 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uważa się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 6.03.2017 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się dnia 04.10.2016 r., a drugi przetarg – dnia 8.12.2016 r. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 128 910 zł z VAT.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją oferowanej nieruchomości na stronie www.skoczow.pl w zakładce „Gospodarka””Oferta dla inwestora”.

 

Burmistrz

Mirosław Sitko

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń