Ogłoszenia


15 lutego 2017
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Górny Bór w Skoczowie.

W Y K A Z

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, następującą nieruchomość:

lokal mieszkalny nr 39 w budynku wielolokalowym nr 8b przy ul. Górny Bor w Skoczowie, zapisany w KW nr BB1C/00082036/7. Budynek znajduje się na działce nr 820/5, obręb 1w Skoczowie, zapisanej w KW BB1C/00074852/4 o pow. 0,4917 ha. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wynosi 27 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc  i przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział 87/10000 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej (dz. nr 820/5, obręb 1 w Skoczowie).

Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%, kwota opłaty rocznej za udział 87/10000 wynosi 2,13 zł i jest płatna do dnia 31 marca, za każdy rok z góry. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu – w przypadku zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na trzy lata, albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Szacunkowa wartość powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 46 170,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych, nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% wartości nieruchomości i w związku z tym cena sprzedaży wyniesie 23 085,00 zł netto.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powyższej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń