Ogłoszenia


5 grudnia 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WN.6840.18.2017

                                                                                  

W Y K A Z

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 33 w budynku wielolokalowym nr 10 przy ul. Osiedlowej w Skoczowie, zapisany w KW nr BB1C/00088365/4. Budynek znajduje się na działce nr 995/23, obręb 2 w Skoczowie, o pow. 0,2614 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00085631/9. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą wynosi 50,82 m². Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 995/23, wynoszący 233/10000.

Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%, kwota opłaty rocznej za udział 233/10000 wynosi 60,18 zł i jest płatna do dnia 31 marca, za każdy rok z góry. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu – w przypadku zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na trzy lata, albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 123 150,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18.10.2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń