Ogłoszenia


24 listopada 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WN.6840.14.2017

Załącznik do zarządzenia nr 0050.215.2017

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 10 listopada 2017

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

 

Burmistrz Miasta Skoczowa

 

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 32 w budynku wielolokalowym nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 444, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 0,1158 ha, zapisanej w KW BB1C/00045696/0. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą wynosi 50,00 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie własności nieruchomości wspólnej (w tym dz. nr 444, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący 362/10000.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 116 800,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18.10.2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń