Ogłoszenia


20 listopada 2017
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług geodezyjnych na zlecenie Gminy Skoczów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonywanie usług geodezyjnych na zlecenie Gminy Skoczów

 

Zamawiający: Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów

Prowadzący postępowanie: Sylwia Żabińska, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, która jest upoważniona do kontaktów z oferentami, tel.: 33 853 38 54 wew. 127.

 

1.

Charakterystyka przedmiotu oferty:

 

  • Zamówienie obejmuje wykonywanie usług geodezyjnych na zlecenie Gminy Skoczów w 2018 r.
  • Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu zamówienia oraz należny podatek VAT
  • Określona w ofercie cena obowiązywać będzie do końca terminu wykonywania zamówienia.

2.

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 r.

3.

Warunki i informacje dla oferenta:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia
  • wyrażą zgodę na realizację faktur w terminie do 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Zlecanie robót w poszczególnych zakresach usług następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego.

4.

Oferty cenowe należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu do kancelarii).

5.

Oferent jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie, które będzie opisane: „Oferta: Wykonywanie usług geodezyjnych. Nie otwierać przed 18.12.2017 r.”

6.

Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi we wzorze) oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo, rozumianą jako najniższa cena średnia obliczona wg wzoru: (Lp1x5+Lp2x2+Lp3+Lp4+Lp5+Lp6+Lp7+Lp8x3+Lp9x2+Lp10+Lp11x2+Lp12+Lp13+Lp14+Lp15)/24.

7.

Maksymalna kwota zamówienia 30.000,- zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: wzór oferty.

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń