Ogłoszenia


20 listopada 2017
Zaproszenie do złożenia oferty na określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

 

Zamawiający: Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów

Prowadzący postępowanie: Sylwia Żabińska, Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, która jest upoważniona do kontaktów z oferentami, tel.: 33 853 38 54 wew. 127.

1.

Charakterystyka przedmiotu oferty:

 

  • Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w 2018 r. – określenie wartości rynkowej nieruchomości wg załączonej specyfikacji.
  • Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu zamówienia oraz należny podatek VAT
  • Określona w ofercie cena obowiązywać będzie do końca terminu wykonywania zamówienia.

2.

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 r.

3.

Warunki i informacje dla oferenta:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą,
  • posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
  • wyrażą zgodę na realizację faktur w terminie do 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Zlecanie robót w poszczególnych zakresach usług następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego.

4.

Oferty cenowe należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu do kancelarii).

5.

Oferent jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie, które będzie opisane: „Oferta: Wykonywanie usług – szacowanie nieruchomości. Nie otwierać przed 18.12.2017 r.”

6.

Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi we wzorze) oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo, rozumianą jako najniższa cena średnia obliczona wg wzoru: (Lp1x3+Lp2+Lp3+Lp4+Lp5+Lp6+Lp7x2+Lp8+Lp9+Lp10+Lp11)/14.

7.

Maksymalna kwota zamówienia 25.000,- zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: wzór oferty

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń