Ogłoszenia


28 września 2017
Drugi przetarg na sprzedaż działki nr 67/3 przy ul. Puścina w Skoczowie

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/3, obręb 5 w Skoczowie, ul. Puścina, o powierzchni 0,1233 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00021567/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 34 m x 36 m. Sieć wodociągowa przebiega w granicy nieruchomości, sieci: gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna znajdują się na działkach sąsiednich.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa – obręb 5: „6MN1” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz „1KDD” – droga dojazdowa (w niewielkiej części).

Działka znajduje się w granicy terenu i obszaru górniczego „Dębowiec” i w granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”.

Cena wywoławcza wynosi 98 640 zł, tj. 80 zł/m2  (w tym 23% VAT).

Wadium wynosi 10 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. o godz. 10:00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 26.10.2017 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją oferowanej nieruchomości na stronie www.skoczow.pl
w zakładce „Dla Biznesu””Oferta dla inwestora”. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń