Ogłoszenia


28 lipca 2017
Przetarg na sprzedaż działki nr 58/9 w Ochabach Małych

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr  58/9  w Ochabach Małych przy ul. Wiklinowej, o powierzchni 0,0369 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00042404/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 4 m x 80 m. W bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiegają sieci: gazowa, wodociągowa i energetyczna. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XVIII/231/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r – działka jest objęta jednostkami „1UTL/MN” – zabudowa rekreacji indywidualnej i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w niewielkiej części jednostką „2KDL” – droga lokalna. Działka znajduje się
w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” oraz w obszarze GZWP
nr 347 „Dolina Rzeki Górna Wisła”

Cena wywoławcza wynosi 12 238,50 zł, tj. 33,17 zł/m2  (w tym 23% VAT).

Wadium wynosi 1 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 31.08.2017 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych,
na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń