Ogłoszenia


21 czerwca 2017
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, gminie Skoczów.

Agencja  Nieruchomości Rolnych  Oddział Terenowy w Opolu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, gminie Skoczów.

Przedmiotem  przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży z dnia 23.01.2017 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskim w Skoczowie,Pogórze, Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu, Izby Rolniczej w Katowicach, Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole- SZGZ Mikołów oraz na portalu internetowym ANR pod adresem www.anr.gov.pl.

W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 471/2zk.m.3 położone w obrębie Pogórze, opowierzchni 0,1242 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00053246/0. Dział III KW - brak wpisów. Dział IV KW - brak wpisów.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1242 ha, w tym: grunty orne – 0,1242 ha(RIVa - 0,1242 ha). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Pogórze (uchwała RadyMiejskiej Skoczowa nr XII/118/2007 z dnia 30.08.2007r.) nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej 2MN/Utereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami.

Uwagi:

- brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

- działka położona w sąsiedztwie torów kolejowych,

- przez działkę przechodzi wodociąg gminny w 110, przez działkę przechodzi kolektor sanitarny ks300,

- przez działkę przechodzi linia energetyczna średniego napięcia.

 

• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 87 900,00 zł (w tym należny podatek VAT)(słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset)

• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1 000,00 zł

• Wadium wynosi: 17 000,00 zł

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń