Ogłoszenia


23 lipca 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm),

BURMISTRZ MIASTA SKOCZOWA

ogłasza,  że przeznacza do oddania w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, na okres do trzech lat, na rzecz Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o., na cele realizacji zadania własnego Gminy Skoczów, w tym z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, na okres 3 lat, działki nr 191/76, 191/82 i 191/83, położone w Kiczycach, o łącznej powierzchni 0,6469ha, przy ulicy Kiczyckiej. Działki wg ewidencji gruntów i budynków są niezabudowane i oznaczone jako inne tereny zabudowane - użytek Bi.

Dla powyższych działek Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00027243/8, gdzie jako właściciel widnieje Gmina Skoczów. Dział III księgi wieczystej wskazuje, że nieruchomość ta jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Cała nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Przylega do drogi powiatowej - ulicy Kiczyckiej. Od strony zachodniej graniczy ze strefą ochronną oczyszczalni ścieków, od południowej z zabudowaną działką, a od strony północnej z polem uprawnym. Od strony wschodniej przedmiotowa nieruchomość graniczny z drogą powiatową. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna wysokiego i niskiego napięcia. Nieruchomość pozostaje częściowo ogrodzona. W części ogrodzonej utwardzona kruszywem oraz płytami betonowymi, jak również zabudowana wagą samochodową oraz kontenerem biurowo-sanitarnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kiczyce w Gminie Skoczów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXI/348/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4047 z dnia 05 lipca 2017r. nieruchomość ta leży w jednostce planu 1U - zabudowa usługowa.

Odpłatność z tytułu użytkowania na rzecz Gminy Skoczów wynosić będzie 1000 złotych wraz z podatkiem VAT w stosunku rocznym. Pierwsza płatność w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy notarialnej oddania nieruchomości w użytkowanie, kolejne w terminie do 31 marca za dany rok.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń