Ogłoszenia


15 lipca 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)


Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1097, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,2979 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00087231/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy rzece Wisła, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/246/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r.,  nieruchomość jest objęta jednostką 1U - zabudowa usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej - ul. Sportowej, ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 70 m na 40 m. Przez działkę przebiegają liczne sieci podziemnego uzbrojenia terenu - energetyczna wysokiego napięcia, wodociągowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń