Ogłoszenia


22 kwietnia 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 23 w budynku wielolokalowym nr 8b przy ul. Górny Bór w Skoczowie, zapisany w KW nr BB1C/00082030/5. Budynek znajduje się na działce nr 820/5, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 0,4917 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00074852/4. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 45,86 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokojów oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej (dz. nr 820/5, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący 148/10000.

Cena lokalu została ustalona na kwotę 152 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XI/118/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23.10.2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Nabywca lokalu będzie zobowiązany do uiszczania na rzecz Skarbu Państwa opłaty rocznej przekształceniowej, płatnej w terminie do 31 marca, za dany rok z góry, począwszy od 2021 r., w kwocie 3,62 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń