Ogłoszenia


22 kwietnia 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 136/16, obręb 4 w Skoczowie, o powierzchni 0,0027 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00045694/6, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, nieruchomość jest objęta jednostką A15 MN– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca oraz strefą "B" częściowej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 7 m na 4 m, jest funkcjonalnie związana z nieruchomością sąsiednią - działkami nr 154/6, 154/8 i 154/13, obręb 4 w Skoczowie.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 4 905,32 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięć zł 32/100), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń