Ogłoszenia


6 marca 2020
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1097, obręb 2 w Skoczowie, przy ul. Sportowej, o powierzchni 0,2979 ha - PRZETARG ODWOŁANY

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1097, obręb 2 w Skoczowie, przy ul. Sportowej, o powierzchni 0,2979 ha, zapisanej
w KW nr BB1C/00087231/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy rzece Wisła, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/246/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r., nieruchomość jest objęta jednostką 1U – zabudowa usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Sportowej, ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 70 m na 40 m. Przez działkę przebiegają liczne sieci podziemnego uzbrojenia terenu – energetyczna wysokiego napięcia, wodociągowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna.

Cena wywoławcza wynosi 165 000,00 zł, tj. 55,39 zł/m2  (w tym 23% podatku VAT).

Wadium wynosi 16 000,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie
nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 15.04.2020 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy muszą przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 82 80 158.