Ogłoszenia


17 grudnia 2019
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomość oznaczonej jako działka nr 439/1

w Ochabach Wielkich, o powierzchni 0,0414 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00052168/2 prowadzonej

przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, nieruchomość jest objęta jednostkami 26R - tereny

rolnicze oraz częściowo 64cMN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położona jest w granicy obszaru

Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", na terenach zalewowych, w strefie ochrony sanitarnej cmentarza -

150 m. Przez działki przebiegają linie energetyczne 110 kV i 15 kV wraz ze strefami technicznymi.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach

ok. 195 m na 2 m i w związku z tym przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich,

oznaczonych jako działki nr 441/12, 441/13, 441/15, 438/5 i 439/3 w Ochabach Wielkich oraz działek nr

5/18 i 5/21 w Ochabach Małych.

Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł, tj. 12,08 zł/m2 (zwolnione z VAT).

Wadium wynosi 500 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie

nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie

nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie

wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 16.01.2020 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,

a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz

przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis

z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy muszą przedstawić pełnomocnictwo w formie

aktu notarialnego. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy

notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na

wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej działki odbył się w dniu 22.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń