Ogłoszenia


17 grudnia 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 7 w budynku

wielolokalowym nr 1 przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 702, obręb

1 w Skoczowie, o pow. 0,0524 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00066376/4. Powierzchnia użytkowa lokalu

mieszkalnego wynosi 35,8 m², do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 1,2 m2.

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni i przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które

nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział

w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej (dz. nr 702, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący

531/10000.

Cena lokalu została ustalona na kwotę 103 000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące zł 00/100) i nie obejmuje

bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XI/118/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23.10.2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych

przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć

wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń