Ogłoszenia


9 października 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do zbycia, w trybie bezprzetargowym - w drodze zamiany, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 572/7, obręb 5 w Skoczowie, o powierzchni 0,0092 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00080105/8 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa, obręb 5 działka jest objęta jednostką 16MN2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 23 m na 3 m. Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 8 034,36 zł (słownie: osiem tysięcy trzydzieści cztery zł 36/100), w tym 23% podatku VAT. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń