Ogłoszenia


9 października 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 20, w budynku wielolokalowym nr 12 przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie, zapisany w KW nr BB1C/00077754/8. Budynek znajduje się na działce nr 711, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 0,1358 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00009604/5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 31,43 m², do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,23 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej (dz. nr 711, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący 199/10000. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.