Ogłoszenia


4 października 2019
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomość oznaczonej jako działka nr 439/1 w Ochabach Wielkich

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomość oznaczonej jako działka nr 439/1Ochabach Wielkich, o powierzchni 0,0414 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00052168/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, nieruchomość jest objęta jednostkami 26R - tereny rolnicze oraz częściowo 64cMN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położona jest  granicy obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", terenach zalewowych, strefie ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m. Przez działki przebiegają linie energetyczne 110 kV i 15 kV wraz ze strefami technicznymi. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 195 m na 2 m i w związku z tym przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 441/12, 441/13, 441/15, 438/5 i 439/3 w Ochabach Wielkich oraz działek nr 5/18 i 5/21 w Ochabach Małych.

Cena wywoławcza wynosi 6 150,00 zł, tj. 14,86 zł/m2  (zwolnione z VAT).

Wadium wynosi 600 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 18.11.2019 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypisz właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy muszą przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158