Ogłoszenia


11 września 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym - w drodze zamiany, nieruchomość oznaczoną jako działki nr 582/10 i 582/11, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni odpowiednio 0,0086 ha i 0,0151 ha, zapisane w KW nr BB1C/00050791/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kowale łącznie z fragmentem miasta Skoczowa rejon ul. Dolny Bór, działki są objęte jednostką 61MN - zabudowa mieszkaniowa.  Przez działki przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 55 m na 5 m.

Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń