Ogłoszenia


5 sierpnia 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 657/3, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,0010 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00050791/4, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kowale łącznie z fragmentem miasta Skoczowa rejon ul. Dolny Bór, nieruchomość jest objęta jednostką 2KZ – droga zbiorcza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt wydłużonego trójkąta o wymiarach ok. 1,5 m na 7 m, jest funkcjonalnie związana z nieruchomością sąsiednią - działką nr 660.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 2 620,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia zł 00/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 489,92 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń