Ogłoszenia


7 czerwca 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 220/1, obręb 2 w Skoczowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 220/1, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,0048 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00004245/5, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 2 i 3, nieruchomość jest objęta jednostką B6U,MN – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz, w niewielkiej części, 28KDD - ulice dojazdowe.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 1 m na 48 m, jest funkcjonalnie związana z nieruchomością sąsiednią - działką nr 219/8. Działka nr 220/1 obręb 2 w Skoczowie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł 00/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 1 058,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.