Ogłoszenia


30 maja 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal Osiedlowa 14/67
Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 67 w budynku wielolokalowym nr 14 przy ul. Osiedlowej w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 992, obręb 2 w Skoczowie, o pow. 0,3764 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00065213/7. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 48,2 m², do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 6,2 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej (dz. nr 992, obręb 2 w Skoczowie) wynoszący 146/10000. Cena lokalu została ustalona na kwotę 140 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń