Ogłoszenia


10 maja 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza, 

że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny oznaczony w projekcie podziału fizycznego nr 12, w budynku wielolokalowym nr 1 przy ul. Ks. J. E. Mocko w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 702, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 0,0524 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00066376/4. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 37,1 m², do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: piwnica o pow. 7,5 m2 i komórka lokatorska o pow. 3,8 m2. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni i przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej (dz. nr 702, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący 695/10000.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.