Ogłoszenia


10 maja 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny Osiedlowa 10/29)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 29 w budynku wielolokalowym nr 10 przy ul. Osiedlowej w Skoczowie, zapisany w KW nr BB1C/00088363/0. Budynek znajduje się na działce Skarbu Państwa nr 995/23, obręb 2 w Skoczowie, o pow. 0,2614 ha, zapisanej w KW BB1C/00085631/9. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą wynosi 32,76 m². Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i dwuczęściowego przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie użytkowania wieczystego  nieruchomości wspólnej (dz. nr 995/23, obręb 2 w Skoczowie) wynoszący 150/10000.

Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%, kwota opłaty rocznej za udział 150/10000 wynosi 3,58 zł i jest płatna do dnia 31 marca, za każdy rok z góry. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu – w przypadku zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na trzy lata, albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 87 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat  i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.