Ogłoszenia


18 lutego 2019
Ogłoszenie o przetargu (działka nr 527/25, obręb 2)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 527/25, obręb 2 w Skoczowie, przy ul. Kolorowej, o powierzchni 0,0159 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00089492/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 2 i 3, nieruchomość jest objęta jednostką B24MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej – ul. Kolorowej, ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 40 m na 4 m. Przez działkę przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna – wzdłuż wschodniej granicy działki.

Cena wywoławcza wynosi 9 600,00 zł, tj. 60,38 zł/m2 (w tym 23% podatku VAT). Wadium wynosi 1 000,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 18.03.2019 r. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy muszą przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej. Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.