Ogłoszenia


9 stycznia 2019
Zaproszenie do składania ofert na druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” w roku 2019

Skoczów, 9 stycznia 2019 r.

Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
Urząd Miejski w Skoczowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ
NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
 

Zamawiający:      

Gmina Skoczów

43-430 Skoczów, Rynek 1

tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52

e-mail: um@um.skoczow.pl

Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Skoczowie
43-430 Skoczów, rynek 18
tel.: 33 853 38 54 wew. 137
e-mail: promocja@um.skoczow.pl

 

1.   Szczegółowy opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Druk informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego materiałem w formacie pdf (wersja do druku ) oraz dostawa w/w informatora pod wskazany adres:

1)   format A4 (po obcięciu 210x297 mm);

2)   liczba stron: 16 z możliwością zwiększenia o 4 strony;

3)   kolor 4+4;

4)   nakład: 3000 szt. danego numeru z możliwością zwiększenia do 4000 szt.;

5)   ilość numerów: 12;

6)   informator zszyty dwoma zszywkami;

7)   materiał: kreda matowa 130 g/m2;

8)   planowane terminy dostaw kolejnych numerów: 05.02.2019, 05.03.2019, 05.04.2019, 07.05.2019, 05.06.2019, 05.07.2019, 05.08.2019, 05.09.2019, 05.10.2019, 05.11.2019, 05.12.2019, 05.01.2020;

9)   adres dostawy: Biuro Promocji Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 18, 43-430 Skoczów;

10)               projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

 

2.   Termin w jakim ma być zrealizowane zamówienie:

- do 05.01.2020

 

3.   Proponowane kryteria wyboru oferty:

- przy wyborze zostanie zastosowane jedno kryterium wyboru – najniższa cena brutto.

 

4.   Proponowane warunki jakie muszą spełniać wykonawcy:

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu i dostawie gazet lub/i czasopism lub/i magazynów o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

5.   Dokumenty, którymi muszą legitymować się wykonawcy :

Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu, a w przypadku świadczeń ciągłych o wykonywaniu, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu i dostawie gazet lub/i czasopism lub/i magazynów o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto. Usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

6.   Termin i miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie parter – pokój nr 2 do 21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 z opisem: NIE OTWIERAĆ – POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO –  Druk „Wieści Skoczowskich” w 2019 roku – BPI.271.1.2019”

 

7.   Termin i miejsce otwarcia i odczytania ofert:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Ratusz, Rynek 1 – sala sesyjna – o godz. 12.15 w dniu 21.01.2015 r. Otwarcie ofert jest jawne.

8.   Protokół z wyboru oferenta zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.

 

 

...............................................

      (pieczątka Wykonawcy)

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń