Ogłoszenia


21 grudnia 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. 527/25, obręb 2)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 527/25, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,0159 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00089492/0, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 2 i 3, nieruchomość jest objęta jednostką B24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 40 m na 4 m. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega podziemny kabel telekomunikacyjny.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń