Ogłoszenia


21 grudnia 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny Górny Bór 8b/65)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 65 w budynku wielolokalowym nr 8b przy ul. Górny Bór w Skoczowie, zapisany w KW nr  BB1C/00082051/8 Budynek znajduje się na działce własności Skarbu Państwa nr 820/5, obręb 1 w Skoczowie, o pow. 0,4917 ha, zapisanej w KW BB1C/00074852/4. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 45,47 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i 2 korytarzy oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie użytkowania wieczystego  nieruchomości wspólnej (dz. nr 820/5, obręb 1 w Skoczowie) wynoszący 147/10000.

Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%, kwota opłaty rocznej za udział 147/10000 wynosi 3,59 zł i jest płatna do dnia 31 marca, za każdy rok z góry. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu – w przypadku zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz na trzy lata, albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 97 700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset zł 00/100) i nie obejmuje bonifikaty przysługującej najemcy lokalu na mocy Uchwały nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat  i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń