Ogłoszenia


24 września 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 667/1, obręb 1 w Skoczowie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 667/1, obręb 1 w Skoczowie, o powierzchni 0,1338 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00089143/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/261/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2004 r., nieruchomość jest objęta jednostką ZP – tereny zieleni urządzonej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wiślańskiej, ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 95 m na 13 m. Działka jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu, pasem o powierzchni 50 m2, na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 667/2.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta zł 00/100), zwolnione z VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń