Ogłoszenia


19 lipca 2018
Ogłoszenie o przetargu (działka nr 452/7, obręb 5)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 452/7, obręb 5 w Skoczowie przy ul. Stalmacha, o powierzchni 0,0798 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00035161/8 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 5, nieruchomość jest objęta jednostką 6Z – zieleń, tereny otwarte, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Położona jest w strefie "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicy terenów osuwiskowych i predysponowanych do powstawania osuwisk oraz w granicy terenu i obszaru górniczego "Dębowiec". Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 50 m na 15 m. Większość działki jest zajęta pod skarpę. Przebiegają przez nią kanalizacja deszczowa 600 mm i kabel energetyczny wysokiego napięcia. Z uwagi na bardzo ograniczoną możliwość samodzielnego zagospodarowania, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 452/1 i 452/4 obręb 5 w Skoczowie i nr 562 obręb 5 w Skoczowie.

Cena wywoławcza wynosi 21 300,00 zł, tj. 26,69 zł/m2  (zwolnione z VAT).

Wadium wynosi 2 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 23.08.2018 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy muszą przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń