Ogłoszenia


19 lipca 2018
Ogłoszenie o przetargu (działka nr 369/2, obręb 1)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 369/2, obręb 1 w Skoczowie przy ul. Podkępie, o powierzchni 0,0165 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00050791/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 1 i 4, nieruchomość jest objęta jednostką A1 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Podkępie. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 58 m na 3 m. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega kanalizacja deszczowa śr. 400 mm i w związku z tym, wraz z podpisaniem umowy sprzedaży działki, zostanie ustanowiona na rzecz Gminy Skoczów, nieodpłatnie, służebność gruntowa polegająca na prawie wstępu na nieruchomość celem wykonania wszelkich prac związanych z utrzymaniem, remontem, wymianą sieci kanalizacyjnej.

Cena wywoławcza wynosi 6 500,00 zł, tj. 39,39 zł/m2  (w tym 23% VAT).

Wadium wynosi 1 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 16.08.2018 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 12.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń