Ogłoszenia


27 czerwca 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Stary Targ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 675/17, obręb 5 w Skoczowie, o powierzchni 0,0034 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00050647/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 5, nieruchomość jest objęta jednostką 6U - zabudowa usługowa, położona jest w strefie "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz w granicy obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły". Nieruchomość posiada dostęp do drogi wewnętrznej gminnej - ul. Stary Targ, ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 6 m na 5 m. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i napowietrzna linia energetyczna.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 3 444,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery zł 00/100), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń