Ogłoszenia


14 maja 2018
Ogłoszenie o przetargu (nieruchomość przy ul. św. Jana Sarkandra 9)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. św. Jana Sarkandra 9, oznaczonej jako działki nr 237/2 i 239/2, obręb 1 w Skoczowie, o powierzchni odpowiednio 0,0322 ha i 0,0230 ha, zapisanej w KW nr BB1C/0063354/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem byłego komisariatu Policji, o powierzchni użytkowej 471 m2. Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, gazu, wody, kanalizacji i telekomunikacyjne. Część nieruchomości jest zajęta pod parking. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. św. Jana Sarkandra) poprzez ogólnodostępny parking gminny zlokalizowany na działkach sąsiednich, tj. nr 236 i nr 237/1. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu, którego największe wymiary to ok. 40 m x 20 m. Działka nr 239/2 jest obciążona służebnością przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 239/1 (pasem o szer. 1,5 m wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 239/2; służebność nie jest jeszcze ujawniona w księdze wieczystej). Nieruchomość leży w granicach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej „A”.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 1 i 4 nieruchomość jest objęta jednostkami A17U,MW – zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna oraz częściowo jednostkami A18U – tereny zabudowy usługowej i A4KDp – parkingi.

Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 (zwolnione z VAT).

Wadium wynosi 35 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie
nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 15.06.2018 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej