Ogłoszenia


27 kwietnia 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargowym, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 369/2, obręb 1 w Skoczowie, o powierzchni 0,0165 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00050791/4, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 1 i 4, nieruchomość jest objęta jednostką A1 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Podkępie. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok 58 m na 3 m. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega kanalizacja deszczowa śr. 400 mm i w związku z tym, wraz z podpisaniem umowy sprzedaży działki, zostanie ustanowiona na rzecz Gminy Skoczów, nieodpłatnie, służebność gruntowa polegająca na prawie wstępu na nieruchomość celem wykonania wszelkich prac związanych z utrzymaniem, remontem, wymianą sieci kanalizacyjnej.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 12 546,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć zł 00/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 2 346,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej