Ogłoszenia


16 kwietnia 2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/6, obręb 2 w Skoczowie przy ul. Dolny Bór, o powierzchni 0,0203 ha, zapisanej w KW nr BB1C/00050791/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta i jest zagospodarowana jako ogród przydomowy. Przez działkę przebiegają sieci: gazowa i energetyczna (napowietrzna). Działka jest przedmiotem dzierżawy na rzecz osoby fizycznej, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana (okres wypowiedzenia 1 miesiąc).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kowale łącznie z fragmentem miasta Skoczowa rejon ul. Dolny Bór, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIII/390/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. – działka jest objęta jednostką „33MN” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza wynosi 11 439,00 zł, tj. 56,35 zł/m2 (w tym 23% VAT).

Wadium wynosi 1 000 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie. Za wpłacenie wadium uznaje się wpływ należności na konto Urzędu najpóźniej w dniu 11.05.2018 r.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych, na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Przetarg wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt osoby zainteresowanej.

Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 853 38 54 w. 158.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 11.04.2019

  Prelekcja Andrzeja Koczura „Karpaty Wschodnie – Ukraina”

  Więcej informacji Przejdź dalej