Ogłoszenia


1 lutego 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 239/1, obręb 1 w Skoczowie, o powierzchni 0,0013 ha, zapisana w KW nr BB1C/00063354/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka jest objęta jednostką A18U - zabudowa usługowa. Działka jest zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem o powierzchni zabudowy 13 m2, w którym znajduje się pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Wraz ze sprzedażą nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przechodu po sąsiedniej działce gminnej nr 239/2.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 13 350,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100, zwolnione z VAT), natomiast jednorazowa opłata za ustanowienie służebności wynosi 2 275,50 zł, w tym 23% podatku VAT w kwocie 425,50 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 11.04.2019

  Prelekcja Andrzeja Koczura „Karpaty Wschodnie – Ukraina”

  Więcej informacji Przejdź dalej