Ogłoszenia


24 stycznia 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WN.6840.19.2017

W Y K A Z

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 13/6, obręb 2 w Skoczowie, o powierzchni 0,0203 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00050791/4, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kowale łącznie z fragmentem miasta Skoczowa rejon ul. Dolny Bór, działka jest objęta jednostką 33MN – zabudowa mieszkaniowa. Działka jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trójkąta, posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej, jest zagospodarowana jako ogród przydomowy. Przez działkę przebiega linia energetyczna napowietrzna i sieć gazowa.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 11 439,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 00/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 2 139,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń