Kronika miasta


1901

 • 21 IV Sąd Powiatowy w Skoczowie rozpoczął urzędowanie w nowej siedzibie przy ul. Kolejowej.
 •  27 IV Wprowadzono oświetlenie gazowe z nowej gazowni miejskiej w Skoczowie.

1903

 •  23 IX Otwarcie gmachu Szkoły Ludowej i Wydziałowej dla Chłopców przy ul. Kolejowej w Skoczowie. Dyrektor – Karol Kreisl z Opawy.

1904

 • 2 VII Uroczystość poświęcenia sztandaru Niemieckiego Chóru w Skoczowie w obecności władz, orkiestry miejskiej i 16 chórów z całej Austrii.
 • 2 X Odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • 31 XII Otwarto Ewangelicki Dom Sierot przy ul. Cieszyńskiej w Skoczowie.

1905

 • 12 V Biskup wrocławski zezwolił organizować, co roku odpust ku czci Jana Sarkandra na Kaplicówce.

1908

 • W sali Hotelu „Pod Białym Koniem” w Skoczowie odbył się pierwszy seans objazdowego kina.

1909

 • 7 II Na zjeździe działaczy śląskich powiatu cieszyńskiego, frysztackiego i bielskiego powołano do życia Związek Ślązaków i Śląską Partię Ludową.
 • 13 II Ukazał się pierwszy numer pisma „Ślązak”, organu prasowego ruchu ślązakowego.

1910

 • 21 V Pożar miasta, który gasiło 14 jednostek straży ogniowej i oddział wojska z Bielska. Spłonęły budynki przy ul. Fabrycznej, Zamkowej i Rynku.
 • 9 VII Burmistrzem Skoczowa został wybrany Anton Inochowski fabrykant sukna, długoletni radny, od 1902 r. przewodniczący miejscowej Rady Szkolnej.
 • 23 VII Arcyks. Fryderyk Habsburg uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkole żeńskiej przy ul. Bielskiej w Skoczowie
 •  29 X Berthold Stern, weterynarz skoczowski, otrzymał dwie nagrody i dyplom honorowy Dolnoaustriackiego Towarzystwa Rolniczego na Międzynarodowej Wystawie Drobiu w Wiedniu.
 • Otwarto Dom Dziedzictwa bł. J. Sarkandra przy ul. Kolejowej zw. Katolickim sierocińcem.
 • 12 XII Ks. Jan Ewangelista Mocko założył Chrześcijańsko- Socjalne Stowarzyszenie Polityczne dla Mężczyzn, którego prezesem został kupiec K. Tomaszko oraz Chrześcijańsko- Społeczne Stowarzyszenie dla Pań – przewodnicząca p. Schmidt.

1911

 • 19 VIII Polacy nauczyciele z okolic Skoczowa założyć Polskie Kółko Pedagogiczne, przewodniczący p.Borowski z Dębowca.
 • 27 VIII Z inicjatywy ks. proboszcza Jana E. Mocko w Skoczowie została założona Spółka budowy mieszkań robotniczych. Przewodniczącym zarządu został burmistrz Anton Inochowski.

1912

 • 11 III Właściciel dóbr Komory Cieszyńskiej arcyks. Karol Habsburg odwiedził Skoczów. 
 • 24 III Nowym pastorem skoczowskim został ks. Józef Gabryś z Drogomyśla.
 • 19 IV W Skoczowie ukonstytuowało się miejscowe Koło Czerwonego Krzyża.
 • 28 IV Spłonęło sześć budynków przy ul. Bielskiej.

1912

 • 4 IX Burmistrz Anton Inochowski powołał komisję do zbadania stanu źródeł w związku ze stałym brakiem wody w miejskim wodociągu.

1913

 • 28 VI Antoni Strzyż z Karwiny uruchomił w Skoczowie Teatr Elektryczny (kino).
 • 14 IX W starym zamku zostało otwarte Muzeum Geograficzno- Geologiczne Karola Prausa, przeniesione z jasienickiej szkoły do Skoczowa.

1914 

 • 14 VIII W szkole męskiej wydziałowej otwarto dużą wystawę artystów malarzy amatorów ze Skoczowa, Ustronia, Strumienia i Białej, z której dochód zasilił budżet szkoły.
 • 31 X Wyszło zarządzanie wojskowo- sanitarne o przeniesieniu załogi wojskowej z Cieszyna do Skoczowa i okolicy.

1915

 • 29 VII Przejeżdżał przez Skoczów w drodze z Cieszyna do Pszczyny arcyks. Karol naczelny wódz armii austro- węgierskiej, udając się z wizytą do cesarza Wilhelma przebywającego w tamtejszym zamku wraz ze sztabem niemieckim.
 •  18 VIII Cesarz Niemiec Wilhelm w drodze do Cieszyna przejeżdżał przez Skoczów, by na ręce arcyks. Karola złożyć życzenia z okazji 85. urodzin cesarza Franciszka Józefa
 • 3 X Przed domem nr 3 przy Rynku odsłonięto „Żelazną tarcze obronną”. Dochód z uroczystości przeznaczono na wdowy i sieroty wojenne.
 • 22 X Szkoły w Skoczowie i innych miejscowościach zostały przejęte na wojskowe szpitale.

1916

 • 4 XII Cesarz austro- węgierski Karol I w towarzystwie arcyks. Fryderyka i głównodowodzącego Konrada von Hitzendorfa przejeżdżał przez Skoczów w drodze do cesarza niemieckiego w Pszczynie.
 • 5 XII Cesarz niemiecki Wilhelm II wraz z marszałkiem Hindenburgiem jadąc z rewizytą do cesarza Karola I w Cieszynie przejeżdżał przez Skoczów.

1917

 • 26 XI Ze względu na suszę i dotkliwy brak wody wykopano studnie na Rynku i Małym Rynku.

1918

 • 31 X/1 XI Kompanie por. Paulika i por. Hliśnikowskiego udały się specjalnym pociągiem do Skoczowa. Austriacka kompania karabinów maszynowych kpt. Semrada stacjonująca w Skoczowie skapitulowała, polscy żołnierze na polecenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego zajęli miasto i dworzec kolejowy.

1919

 • 28- 30 I Bitwa pod Skoczowem w wojnie z Czechami o Śląsk Cieszyński. Pogrzeb poległych odbył się 2 lutego.
 •  27 II Wojsko polskie opuściło Skoczów. Rozpoczęły się zajęcia w szkołach.
 • 17 VII Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego na prośbę Komitetu Obywatelskiego pod przewodnictwem ks. Jana Ew. Mocko wydała zezwolenie na otwarcie w Skoczowie państwowego gimnazjum realnego z początkiem roku szkolnego 1919/1920. Dyrektorem został prof. Franciszek Wojnar. Po 2 latach zakład przeniesiono do Bielska.
 • 13 XII W ramach przygotowań do plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim p. Lazarczyk z ramienia Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego otworzył w Skoczowie Biuro agitacji polskiej.
 • 30 V Na zebraniu delegatów Związku Śląskich Katolików w Skoczowie wybrano Rade Powiatową Związku. Skoczowski Oddział Z.ŚL.K liczył 150 członków, prezesem był dr Marian Schenker.
 • Rada Szkolna Księstwa Cieszyńskiego powierzyła Janowi Żebrokowi obowiązki dyrektora polskiej szkoły w Skoczowie.
 • 28 VII Skoczów wraz z Cieszynem włączony został do Polski.

1921

 • 19 III Pożar, spłonęło pięć budynków przy wschodniej pierzeci Rynku.
 • 15 X Powiat sądowy skoczowski został włączony do powiatu cieszyńskiego. Urząd podatkowy w Skoczowie podporządkowano Inspektorowi Skarbowemu W Cieszynie.
 • 1 XII Przy Szkole Ludowej i Wydziałowej polskiej rozpoczęła działalność trzyletnia wieczorowa Szkoła Rzemieślnicza.

1922

 • 14 V Powstało Koło Macierzy Szkolnej w Skoczowie. Pierwszym prezesem został dyr. Jan Żebrok.
 • 29 X Odbyły się w Skoczowie pierwsze wybory do Wydziału Gminnego w II RP. Pierwszym polskim burmistrzem wybrano dotychczasowego komisarza rządowego dra Mariana Schenkera.

1923

 • 29 VI Poświęcono trzy dzwony dla kościoła parafialnego pw. Piotra i Pawła w Skoczowie ufundowane przez parafian (w miejsce poprzednich przyjętych na potrzeby wojny). Odlała je firma K. Schwabe w Bielsku.
 • 24 XI Urząd Wojewódzki w Katowicach wyasygnował 1,3 mld marek polskich na przygotowanie robót melioracyjnych pod Skoczowem.

1924

 • 20 VII Uroczystość odsłonięcia pomnika Poległym Bohaterom wg projektu prof. Jana Raszki z Krakowa. Fundował Oddział Związku „Strzelec” w Skoczowie.
 •  Otwarto filię Fabryki Kapeluszy Hückel z Nowego Jičína na Morawach.
 • 13 X Konferencja delegatów Chrześcijańskich Związków Zawodowych Śląska Cieszyńskiego w Skoczowie.

1925

 • 29 VI Wielka powódź – Żabiniec zalał ul. Kolejową aż po Bładnice, Wisła urwała kawał drogi do Wisły wraz z krzyżem za fabryką sukna Inochowskiego.

1926

 • 27 VI W Skoczowie odbył się zajazd organizacji „Siła”, na którym doszło do rozbicia młodzieżowego ruchu robotniczego. 11 lipca 1926 obradowały już dwa zjazdy: w Cieszynie zwolenników Tadeusza Regera i w Bielsku – Andrzeja Czumy.

1927

 • 14 V Oddano do użytku linie kolejową na odcinku Skoczów – Chybie. Budowę rozpoczęto 21 X 1925 r.
 • 30 X W Międzyświeciu oddano do użytku nowy gmach Szkoły Rolniczej, przeniesionej tu w 1922 r. z Kocobędza. Fundusze na ten cel przekazało Województwo Śląskie dzięki staraniom Jana Sztwiertni z Kisielowa, prezesa Śląskiej Izby Rolniczej.
 • 25 XII Ukazał się ostatni numer renegackiego pisma „Nowy Czas”, wychodzącego od 1877 r. Redaktorem od 1912 r. był pastor Józef Gabryś.

1928

 • 5 VII Urząd Wojewódzki udzielił dyrektorowi Elektrowni Miejskiej w Cieszynie pozwolenia na rozbudowę i doprowadzenie sieci elektrycznej do Skoczowa, Międzyświecia i Kisielowa.
 • 21 IV Założono Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Skoczowie. Prezesem Zarządu został adwokat dr Karol Kisza.

1931

 • 12 XII Według spisu powszechnego Skoczów miał 4.368 mieszkańców, w tym 93,3 % Polaków, 5% Niemców i 1,7% Żydów. Według wyznania: 68% katolików, 25% ewagelików, 6,5 % izraelitów i 0,5%innych.

1932

 • 4 VI Otwarcie stadionu sportowego w Skoczowie zbudowanego z inicjatywy Zw. „Strzelec”. W uroczystości wzieli udział wojewoda dr Michał Grażyński i gen. dyw. Przeździecki. Prezesem Klubu został Rudolf Kukucz.
 • 11 VI Uroczystość poświęcienia sztandaru Stowarzyszenia Weteranów Byłych Wojskowych Oddział w Skoczowie.
 • 9 IX Rozkazem Komendy Hufca ZHP w Cieszynie powołano I drużynę harcerską im. Pawła Stalmacha w Skoczowie, prowadzącą przez Pawła Tendrę.
 • 30 IX Ludwik Brożek w artykule poświęconym Skoczowowi (Zaranie Śląskie) występuje z projektem zorganizowania w Skoczowie w domu urodzenia Jana Sarkandra SARKANDRINEUM.

1933

 • 1 II Nastąpił nowy podział szkół w Skoczowie – utworzono 8- klasową Szkołę Powszechną im. Józefa Piłsudzkiego pod dyr. Jana Żebroka i 6- klasową Szkołę Powszechną im. Ignacego Paderewskiego pod dyr. Rudolfa Kukucza.

1934

 • 11 II Sekcja narciarska przy PTT otwarła skocznię narciarską na Kaplicówce. Z okazji otwarcia obiektu odbył się konkurs skoków i biegi narciarskie.
 • - 27 V Ks. infułat Wilhelm Kasperlik Generalny Wikariusz z Cieszyna dokonał poświęcenia nowej kaplicy bł. Jana Sarkandra na Kaplicówce. Na zlecenie ks. proboszcza Jana Ew. Mocko obiekt wykonała firma Stritzki ze Skoczowa wg projektu arch. Wiedermanna.

1935

 • 17 V Mgr Franciszek Olszak, aptekarz skoczowski, został burmistrzem Skoczowa. Funkcję zastępcy pełnił od 1922r. kupiec Ernest Sohlich
 • Firma Strizkich przeprowadziła remont i podniesienie do dwóch pięter skoczowskiego ratusza.

1936

 • 8 VI Zarząd Związku Zawodowego Małorolnych na zebraniu w Skoczowie ogłosił strajk robotników sezonowych i junaków ODP zatrudnionych przy regulacji Wisły i Brennicy. W dniu następnym został zorganizowany marsz głodowy 600 strajkujących i bezrobotnych z Górek Wielkich i ze Skoczowa.

1937

 • 20 II Wyszedł pierwszy numer „Tygodnika Skoczowskiego” redagowanego przez Roberta Rewiga. Ukazywał się z przerwami do 1938r.
 • 1 III Ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Parafialnych Kościoła Skoczowskigo” red. Przez ks. Brzozę. Inicjatorem gazetki był ks. Emanuel Grim, proboszcz skoczowski (1935-1937).
 • 10 IV Jan Molin z Cieszyna uruchomił w dawnym warsztacie Józefa Staszki w Skoczowie fabrykę karoserii autobusowych i wyrobów metalowych. Był też właścicielem prywatnej firmy przewozowej.
 •  4 VII W Skoczowie zostało założone Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze, mające sklepy w Skoczowie i Nierodzimiu.

1938

 • Na polecenie burmistrza Fr.Olszaka rozpoczęla sie rozbiórka starego piastowskiego zamku w Skoczowie.
 • Firma J.Anczaka z Wiślicy wybrukowała rynek w Skoczowie kostką bazaltową.
 • IX Wojska polskie pod dow. gen. Wł. Bortnowskiego stacjonowały pod Skoczowem, skąd 2 X wkroczyły na Zaolzie. Generał zajmował willę fabrykanta Spitzera przy ul.Katowickiej

1939

 • VII-VIII W Pogórzu trwały prace przy budowie umocnień ziemnych, schronów, i rowu przeciwczołgowego poprzedzające wybuch II wojny światowej.
 • 2 IX Między godziną 9 – 10 wojska niemieckie wkroczyły do Skoczowa. Wycofujące się oddziały polskie wysadziły most drogowy i kolejowy na Wiśle.
 •  X Pierwsze aresztowania polskiej inteligencji w Skoczowie. 6 X aresztowano pisarza Gustawa Morcinka. Z gestapa w Cieszynie przez obozy w Skrochowicach i Oranienburgu trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau.
 • 27 X Niemcy wywieźli do Niska nad Sanem Żydów – mężczyzn w wieku 16 – 60 lat.

1940

 • IV Aresztowanie i osadzenie w obozach koncentracyjnych kilkudziesięciu przedstawicieli skoczowskiej inteligencji
 •  Rozebrano skoczowską synagogę i usunięto krzyż oraz figurę bł. JANA Sarkandra z Rynku

1944

 • 25 XI W potyczce z niemiecką żandarmerią zginęli na Górnym Borze Andrzej Raszka i Stanisław Niemiec, związani z działalnością konspiracyjną.
 • VII Pod Arnhem zginął jako żołnierz Samodzielnej Brygady Spadochronowej Zbigniew Zjawin ze Skoczowa

1945

 •  3 II Pierwszy sowiecki nalot na Skoczów
 •  18 II Bombardowania spowodowały pożar domów przy ul.Cieszyńskiej. Uszkodzony został budynek straży pożarnej.
 •  21 III Dowództwo niemieckie zdecydowało, ze Skoczów będzie umocnionym punktem obrony. Przystąpiono do budowy wałów, rowów przeciwczołgowych, okopów, stanowisk altylerii i in. umocnień obronnych.
 • 1 – 2 IV W czasie bombardowań zniszczono kamienice przy Rynku i ul. Ustrońskiej. Pożar garbarni.
 • 4 IV Zniszczenie torów i dworca kolejowego w Skoczowie.
 • 7 IV Niemieccy saperzy wysadzili most na Wiśle.
 • 1 V Niemcy opuścili Skoczów.
 • 3 V Pożar prawej strony ul. Ustrońskiej, spłonęły cztery domy.
 • 17 V Ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa w Skoczowie.
 •  23 V Rozpoczęła się nauka w szkołach podstawowych.
 • 2 VI Reaktywowano Spółdzielnię Ludową w Skoczowie.
 •  6 VI Antoni Poćwierz został przew. Zarządu Domu Kultury w Skoczowie, mieszczącego się w kamienicy Gołysznych, Rynek 19.
 •  12 VI Przystąpiono do odbudowy sieci wodociągowej z Pogórza do Skoczowa.
 •  17 X Uruchomiono linię kolejową Bielsko – Skoczów – Cieszyn.
 •  30 X Inż. Alojzy Machalica otworzył Powszechną Szkołę Rolniczą w Międzyświeciu.

1946

 •  24 VII Duża powódź, dzięki ofiarności strażaków nie spowodowała większych szkód.
 •  Trwa odbudowa zniszczeń wojennych, uruchomienie zakładów pracy. Ludzie pracują bez wynagrodzeń albo za bochenek chleba.

1947 

 • 28 II Otwarto Bank Spółdzielczy w Skoczowie
 • 5 III Uroczystość poświęcenia dwóch dzwonów kościelnych zakupionych w miejsce tych z 1923r. zabranych w 1942r. na cele wojenne.
 • 27 VII Ks. Infułat Wilhelm Kasperlik poświęcił dzwon „Bł. Jan Sarkander” zakupiony przez ks. Augustyna Pohla dla kaplicy na Kaplicówce.

1949

 •  9 I Przewodniczącym Prezydium MRN w Skoczowie został Stefan Pabiś. Funkcję tę pełnił do 30 V 1965r.
 •  1 IV Powstała w Skoczowie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
 • 31 I Otwarto Bibliotekę Miejską W Skoczowie. Kierownikiem został Jan Czyż.

1950

 • IX Pierwsza impreza Pieczenie Barana na szczycie Starego Gronia zorganizowana przez koło PTTK w Skoczowie.
 • 6 XII Skoczów miał 6423 mieszkańców, zaś Skoczów – Wieś: Kiczyce, Kowale, Wiślica, Wilamowice, Międzyświeć, Harbutowice i Bładnice – 3370 mieszkańców. Pierściec Gmina – 2391, Ochaby Gmina – 1467 mieszkańców.
 • 31 XII Zakończył swą działalność Sąd Grodzki w Skoczowie. Reforma sądownictwa polskiego.

1951

 • 8 I Upaństwowiono aptekę należącą do mgr Franciszka Olszaka.

1952

 • 15 III Ostateczna likwidacja Przytułku przy Szpitaliku w Skoczowie.
 • 15 V Upaństwowienie Odlewni w Skoczowie. Zatrudniała 84 pracowników, produkcja roczna 930,5 ton grzejników żeliwnych.
 • Koniec przebudowy b. więzienia na warsztaty ZSZ.

1953

 •  VIII W związku z budową zbiornika w Goczłkowicach część mieszkańców zalanych wiosek przesiedlono do gminy Skoczów.
 •  Odbudowano zniszczony dworzec kolejowy.
 •  Powstało Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych – Grupa Robót w Skoczowie.

1954

 • Otwarcie I Powiatowej Wystawy Rolniczej na Kamieńcu w Skoczowie.
 • Początek budowy kanalizacji i ścieków sanitarnych.

1953 – 1956

 • Przeprowadzono kapitalny remont skoczowskiego ratusza. Nadzór budowlanny sprawował inż. Marian Manowski ze Skoczowa.

1955

 • II Powiatowa Wystawa Rolnicza w Skoczowie.

1956 

 • Skoczów miał 40 radnych i 12 zastępców. Przy MRN działały komisje: Kultury i Oświaty, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Budżetowo  Finansowa, Urządzeń i Osiedli, Drogowa, Rolna oraz Handlu i Rzemiosła. Prez. MRN zatrudniało 14 pracowników umysłowych, w tym 3 członków Prezydium MRN. Przew. Prez. MRN S. Pabiś, Z-ca Przew. Leon Para, Anna Szklorz – sekretarz.
 • 1 I Skoczów liczył 6137 mieszkańców, 649 budynków.
 • 7 V Z okazji 200.rocznicy pożaru miasta zorganizowano wielką wystawę prac malarzy związanych ze Skoczowem: Karola Prausa, Hansa Konheisnera, F.Sinaibergera, J. Klimka i E. Biszorskiego.
 • 14 VIII Szalejący huragan wyrządził wiele szkód w drzewostanie.

1957

 • 13 III Odbyła się inauguracyjna zbiórka starszoharcerskiej drużyny ZHP Podhalańczycy. Pierwszym drużynowym był dh Tadeusz Kopoczek.

1961

 • 22 VII Odsłonięcie pomnika „Poległym za polskość Śląska” przy ul.Mickiewicza. Projekt; Artur Cienciała z Wisły.

1962

 • 22 II W Teatrze Polskim w Bielsku- Białej odbyła się premiera dramatu „Ondraszek” Gustawa Morcinka, adaptacja B.Lubosz, muzyka A. Poćwierz, reż. Z. Urbanowicz.
 • 30 III Otwarto Wiejski Dom Towarowy Gminnej Spółdzielni: Samopomoc Chłopska” w Skoczowie przy ul. Mickiewicza, na miejscu dawnego Hotelu „Pod Białym Koniem”.

1963

 • IX Powstało Stowarzyszenie Pracowniczych Ogródków Działkowych „Urok” w Skoczowie.
 • 20 XII Zmarł w Klinice w Krakowie Gustaw Morcinek. Pochowany 23 XII w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Cieszynie.

1964

 • 25 IV Oddano nowa halę w skoczowskiej odlewni przeznaczoną do odlewania grzejników co.
 • 1 VI Rozpoczęto budowę Kuźni w Skoczowie.
 • 20 XII W pierwszą rocznicę śmierci Gustawa Morcinka otwarto Muzeum Biograficzne w jego willi przy ul.Leśnej 2, Szkole Podstawowej nr1 w Skoczowie nadano imię Gustawa Morcinka i odsłonięto tablicę brązową z popiersiem patrona na frontonie gmachu szkoły.

1965

 • 10 VI Przewodniczącym Prezydium MRN w Skoczowie został Franciszek Mrowczyk, Pracownik Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Funkcję tę pełnił do 31 XII 1972r.

1967

 • 17 II Powstał Międzyzakładowy Dom Kultury „Tryton” w Skoczowie. Kierownik – Julian Raszyk, kierownictwo artystyczne Janina Hofman.
 • 4 – 11 VI Obchody 700-lecia Skoczowa. Z tej okazji zorganizowano m.in. wielka wystawę historyczną, tradycyjny jarmark skoczowski, wydano „Pamiętnik Skoczowski” i in. Od następnego roku zaczęto organizować Dni Skoczowa.

1968

 • 28 VIII Wojska Układu Warszawskiego stacjonujące m.in. w Skoczowie rozpoczęły zbrojną interwencję w Czechosłowacji.

1970

 • 10 IV Powstał skoczowski oddział Macierzy Ziemi Cieszynskiej, prezesem został mgr Jan Wantuła, dyr.ZSZ w Skoczowie.
 • 18 VII Obfite opady spowodowały wylewy rzek Wisły i Bładnicy. Zagrożone były zakłady położone w pobliżu rzek. W Ochabach i Wiślicy Wisła zniszczyła część drogi do Katowic.


1971

 • 21 VIII Wielka powódź. Wisła i Bładnica  zalały Skoczów – ul. Mickiewicza, część Łęgu, Górny Bór, ul. Ustrońską i Wiślańską oraz zakłady produkcyjne – Kużnię, Filce, KPRM, Betoniarnię i Mleczarnię.

1973

 • 1 I Nowy podział administracyjny. Do miasta i gminy Skoczów włączono Harbutowice, Międzyświeć, Wilamowice, Wiślicę, Pogórze, Pierściec, Kiczyce, Kowale, Ochaby Małe i Wielkie, Bładnice Dolne i Górne.
 • 1 VII Rozpoczęła się budowa nowej hali FSM Odlewnia Skoczów. Ukończono ją w lutym 1975r.
 • 1 IX Przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Skoczowie otwarto 1 klasę Liceum Zawodowego. Powołany został Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie. Od 1975r.w jego skład weszło jeszcze Średnie Studium Zawodowe.

1974 – 1975

 • Spółdzielnia mieszkaniowa „Wspólnota” rozpoczęła budowę osiedli mieszkaniowych przy ul. Góreckiej, Targowej i na Górnym Borze.

1975

 •  7 VI Zmarł ks. Augustyn Pohl, proboszcz od 1940r.,ur.w Wędryni na Zaolziu w 1888r.
 •  XI Powstało Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skoczowie.

1976

 • 20 X Z oddziału MZC w Skoczowie powstało Towarzystwo Miłośników Skoczowa.
 • 19 XI Na skoczowski Rynek wróciła zabytkowa rzeźba Jonasza (Trytona), dzieło Wacława Donaya z 2 poł. XVIII w. Usunięto ją z Rynku w 1895r.

1977

 • 3 III Odbyła się uroczystość podniesienia bandery na ms. SKOCZÓW, zbudowanym w stoczni w Szczecinie. Wodowanie 23 X 1976. Zakład patronacki POLKAP. Matka chrzestna – p. Anna Szczypka.

1980 -1981

 • Strajk w Skoczowskich zakładach pracy, głównie w zakładach FSM –Odlewni i Kuźni.

1982

 • XII Reaktywowano Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie. Prezesem został Jan Broda.

1983

 • 17 VI Powstał w Skoczowie PRON, Przew. Zdzisław Jarmakowski.
 • 15 VIII W Sali SM „Wspólnota” otwarta została wystawa: „Śląskowi serce i pióro” – poświęcona 20. rocznicy śmierci Gustawa Morcinka.
 • Zespół Szkół Zawodowych FSM przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Góreckiej.
 • W gmachu hotelu robotniczego za Wisłą powstał Dom Pomocy Społecznej nr1. Dyrektorem została Anna Klinik.

1984

 •  Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustawa Morcinka.

1985

 • 4 V W Skoczowie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Związku Skibobowego. Prezesem został M. Kałon z Bielska-Białej.
 • 2 VI Przed kaplicą bł. Jana Sarkandra w Skoczowie stanął Krzyż Papieski z lotniska w Katowicach – Muchowcu.

1986

 • 20 XII Uroczyste otwarcie Muzeum im. Jana Sarkandra w zabytkowej kamienicy przy ul. Fabrycznej 5, oddział Muzeum w Cieszynie.

1987

 • 1 – 19 VII Kajakarze Koła PTTK przy FSM Zakład nr 5 Odlewnia Skoczów przepłynęli Wisłą trasę z Drogomyśla do Sobieszowa pod Gdańskiem długości 981 km, poprawiając swój wyczyn z 1986r. kiedy dopłynęli Wisłą do Płocka.
 • VIII Oddano dom przedpogrzebowy przy ul. Stalmacha, w sąsiedztwie „Nowego cmentarza”. Przed obiektem stoi rzeźba J. Hermy z Cieszyna.
 • 5 XII Odsłonięcie pomnika Gustawa Morcinka na skwerze przy ul.Mickiewicza, projekt prof. Jan Kucz z ASP w Warszawie, odlew GZUT Gliwice, fundatorzy – kopalnie śląskie.
 • 7 XII Oddano do użytku nowy gmach Banku Spółdzielczego w Skoczowie przy ul. Objazdowej.

1988

 • 17 IX Na zebraniu rozwiązującym Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustawa Morcinka podjęto uchwałę o powstaniu Towarzystwa im. Gustawa MOrcinka. Rejestracja nastąpiła w 1989r. Prezesem ZG został dr Józef Musioł wiceminister w Min. Sprawiedliwości.
 • 18 XII Wielka Wystawa Gołębi Pocztowych w Skoczowie. Udział brali członkowie 15 oddziałów PZHGP z województwa bielskiego.

1989

 • 1 I Rozpoczęły swoją działalność Zakłady Garbarskie SKOTAN w Skoczowie, usamodzielnione po 30 latach podległości PZPS Chełmek.
 • 1 IX Przy Szkole Podstawowej nr 3 Skoczowie otwarto I klasę Liceum Ogólnokształcącego jako Filię LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.
 • 16 X Pielgrzymka parafialna do Ołomunca i Tarnvy szlakiem błogosławionych Jana Sarkandra i Melchiora Grodzieckiego, prowadzona przez ks. Alojzego Zubra.

1990

 • 27 V Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe w Skoczowie. Wygrali kandydaci Komitetu Obywatelskiego. Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy został dr Roman Sanetra.
 • 3 VI Odpust sarkandrowski na Kaplicówce w Skoczowie, 370 rocznica śmierci Jana Sarkandra. Kazanie wygłosił Biskup ołomuniecki ks. Vaniak.
 • 21 VII Na wodach Zat. Biskajskiej zatonął ms. SKOCZÓW, Staranowany przez statek LA BANGA płynący pod banderą gabońską.
 • 11 XI Po raz pierwszy po wojnie uroczyście obchodzono święto narodowe Odrodzenia Niepodległości.

1990

 • 15 XI Ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Skoczowskiego”, red. Naczelny Kazmierz Raszka. Wychodził do 1991r.
 • 29 XI Towarzystwo im. G. Morcinka wydało pierwszy numer dwutygodnika „Gazeta Skoczowska”, red. Halina Szotek.
 • Pierwszy wyjazd młodzieży ze Skoczowa na Taize we Francji.

1991

 • VIII/IX Uroczyste obchody 100.rocznicy urodzin Gustawa Morcinka.
 • 7 IX Ks. Arcubiskup Damian Zimoń poświęcił Kaplicę pw. Matki Bożej Różańcowej na Górnym Borze w Skoczowie.
 • 11 X Szkole Podstawowej nr 3 przekazano budynek po OC przy ul. Góreckiej. Od następnego roku rozpoczął się remont i adaptacja obiektu dla celów szkolnych.
 • Burmistrzem Skoczowa wybrano dr Romana Sanetrę.

1992 – 6

 • I Rozpoczęła pracę Straż Miejska. Pierwszym komendantem został Krzysztof Rudzki.
 •  III Ukazał się pierwszy numer pisma parafialnego „Effatha”, red. Ks. J. Oleszko.
 • V Zebranie założycielskie Terenowego Koła Niemieckiego Związku Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Beskidzka” w Skoczowie.
 • 1 IX Powstał zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie, w skład, którego weszły: Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie i Szkoła Podstawowa Nr 3, Dyrektor mgr Danuta Wójcik.
 • X Zakończono trzyletni remont kapitalny skoczowskiego ratusza, prowadzony przez firmę Jerzego Rotta z Hermanic.
 •  W listopadzie ukazał się pierwszy rocznik „Kalendarza Skoczowskiego” na 1993r.

1993 – 2

 • III Zebranie wyborcze Skoczowskiego Towarzystwa Kupieckiego – Prezesem został Jan Susik.
 • VI 100 lat mistrza kowalskiego Józefa Janego.
 • 6 VI Odwiedził skoczowskie muzeum pan Eliezer Urbach, jeden z ostatnich żyjących skoczowskiech Żydów.
 •  9 VI Pogrzeb najstarszego mieszkańca Skoczowa śp. Józefa Janego.
 • VI, V Cross Świętojański w Pogórzu odbył się w ramach Olimpic Run Day, gościem była Irena Szewińska 7- krotna medalistka Igrzysk Olimpijskich.
 • IX 120. rocznica założenia Straży Pożarnej w Skoczowie.
 • Uruchomiono punkt Odpraw Celnych w Skoczowie ul. Górny Bór 27.
 • 25 – 26 IX I Festiwal Kapel Podwórkowych w Skoczowie.
 • 5 X Nowa Parafia na Górnym Borze – Proboszczem został ks. Stanisław Sinka.
 • 23 X I Dekanalny rajd młodzieży skoczowskiej organizowany przez ks. Witolda Grzombę.
 • X 70 – lecie skoczowskiego Klubu Sportowego „Beskid Skoczów”.
 • XI Wyruszył ze Skoczowa Konwój Pomocy Humanitarnej dla Sarajewa.

1994 –

 • I 75 lat Chóru Ewangelickiego w Skoczowie.
 • II Przebywała w Skoczowie ekipa filmowców wykonujących dokumentację do przygotowywanego filmu „Droga” o życiu, męczeństwie i kulcie bł. J. Sarkandra. Reżyserem był Stanisław Janicki.
 • III Skoczów na Międzynarodowych Targach Turystyki w Berlinie.
 • 27 V 60. rocznica poświęcenia kaplicy bł. J. Sarkandra na Kaplicówce.
 • 21 VI Uroczystość odsłonięcia pomnika z okazji 100. rocznicy powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej i 140. rocznicy wybudowania synagogi w Skoczowie.
 • 8 IX 51. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Pologne – przejazd kolarzy przez Gminę Skoczów.
 • 24 IX Zaproszenie Ojca św. do Skoczowa.
 • 3 XI Otwarcie Sarkandrówki – Muzeum im. Św Jana Sarkandra w domu urodzenia – Rynek 2.

1995 – 2

 • I Dekret powołujący Komitet Organizacyjny uroczystości kanonizacyjnych Jana Sarkandra.
 • 3 II Wizytę w Skoczowie złożyli Nuncjusz Apostolski arcybiskup J. Kowalczyk i bp T. Rakoczy
 • 1 V W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyło się sympozjum poświęcone Janowi Sarkandrowi, otwarcie stałej ekspozycji w Muzeum św. Jana Sarkandra, wystawienie sztuki „Droga” w reż. Beaty Sabath i audycja Radia Maryja transmitowana z Kościoła pw. Piotra i Pawła w Skoczowie.
 • 5 V Chór Ewangelicki GLORIA wystąpił z koncertem w Holandii z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
 • 21 V Uroczystość Kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu z udziałem papieża Jana Pawła II.
 • 22 V Uroczystości pokanonizacyjne na Kaplicówce w Skoczowie – wizyta Papieża w Skoczowie, ok. pół miliona pielgrzymów z całej Polski.
 • 29 VI Otwarcie i poświęcenie Kaplicy ekumenicznej przy Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie.
 • 21 III Prezydent RP Lech Wałęsa odwiedził skoczowską Kuźnię.
 • 1 IX Działająca od września 1994r. Sarkandrówka otrzymała status Muzeum Parafialnego im. św. Jana Sarkandra. Kierownik Łucja Skrond.
 • 27 VIII W DPS w Skoczowie zmarł Edward Biszorski.

1996 – 2

 • I Zakłady Garbarskie SKOTAN w Skoczowie przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, a 4 VI 1996 włączone do programu NFI.
 • 11 I Zarząd OSP w Skoczowie powołał sekcję płetwonurków, dowódcą sekcji został Bogdan Kowalczyk.
 • 13 II W wieku 86 lat zmarła siostra Redempta Muszyńska, wieloletnia przełożona Wspólnoty sióstr Służebniczek Dębickich w Skoczowie i kierowniczka Zakładu Specjalnego CARITAS.
 • I – II Na Górnym Borze otwarto filię PROSPER BANKU, a w biurowcu SKOTANU – filię BIG BANKU.
 • 1-5 V Odbyła się VIII Sportowa Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej.
 • IV Na Górnym Borze powstała firma VEGETA p. Krystiana Mężyka.
 • 15 V Spotkanie Duszpasterzy Rolników reprezentujących wszystkie polskie diecezje, prowadził bp Roman Andrzejewski.
 • VI I Musica Sacra – dla upamiętnienia wizyty papieskiej w Skoczowie. Kierownik artystyczny imprezy Bogumiła Dunikowska.
 • 25 VII Otwarcie Banku Śląskiego w kamienicy przy Rynku 10.
 • IX Dr Herbert Czaja odwiedził Skoczów wraz z rodziną.
 • 5 X I Konkurs Gwary Cieszyńskiej, współorganizatorem było TMS, finał w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 • Rozpoczęło działalność Towarzystwo Ekologiczne BIOS w Skoczowie.

1997 – 4

 • VI Uroczystość oddania po renowacji żydowskiego cmentarza w Skoczowie – Wilamowicach, z udziałem gości z całego świata.
 • 13 X Skoczów odwiedził Erich Skoczowski z RFN, Potomek rodu Skoczowskich z Wilamowic.
 • 24 X Skwerowi przy ul. Bielskiej w Skoczowie nadano imię prof. Pawła Tendery.
 • 29 X Zmarła dr Maria Kloszkowa, pediatra, która przepracowała w Skoczowie niespełna 50 lat.

1998

 • IV Czesław Kanafek z Bładnic przygotował 6 replik dział dla twórców filmu „Ogniem i mieczem”.
 • VI Odbył się Jubileuszowy Cross Świetojanski w Pogórzu.
 • 27 VIII Skwerowi przy ul. Ustrońskiej nad Bładnicą nadano imię E. Biszorskiego.
 • 7 XI Jubileusz 125- lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Skoczowie, która otrzymała imię Macierzy Szkolnej. Na froncie odremontowanego gmachu szkolnego została odsłonięta tablica pamiątkowa.
 • 11 XI poświęcenie sztandaru Koła Kombatantów RP w Skoczowie.
 • Uroczystość 95- lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie połączona z 35. rocznicą śmierci Patrona.
 • 18 XII Zmarł w Skoczowie ks. kanonik Alojzy Rszka.
 • 18 XII Rada Miejska wybrana w październiku 1998r. dokonała wyboru Zarządu Miejskiego. Nowym Burmistrzem Skoczowa został Jerzy Oskar Malik, zastępcą Burmistrza – Jan Korzonek, członkami zarządu miejskiego; Fr. Bażanowski, Leszek Czakon, Aleksander Moczała i Dorota Zgoda.

1999

 • 10 I VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 11 I Debiut SKOTANU na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jako 200. spółki.
 • II Reż. St. Janicki Kręcił w Skoczowie zdjęcia do dwóch filmów dokumentalnych; promocyjnego o Skoczowie i sagi rodu Janickich.
 • 31 III Chór ewangelicki GLORIA ze Skoczowa zainaugurował obchody swego 80-lecia. W Skoczowie wystąpił gościnnie chór z Munster w RFN.
 •  28 III Uroczystość 3-lecia działalności Klubu Abstynenckiego JONASZ.
 • 9 IV Z okazji 90.rocznicy urodzin na domu E. Biszorskiego odsłonięto tablicę pamiątkową wg projektu Jana Hermy.
 • 12 IV Zakłady Kuźnicze so. Z o.o otrzymały nominację do nagrody; „Wybitnego Polskiego Eksportera” redakcji „Rynków zagranicznych”.
 • 29 IV Burmistrz J. Malik i Przewodniczący Rady Miejskiej K. Chrapek podpisali w Kapelle w Holandii umowę partnerską w imieniu Skoczowa.
 • 14 V 40- lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Skoczowie.
 • 10 VI Prezentacja makiety płyty pomnikowej „Poległym Bohaterom” dłuta prof. Jana Raszki zakupiona do zbiorów Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie przez firmę Mężyk, połączona z rocznica Bitwy Skoczowskiej.
 • 10 – 12 VIII Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego POLONIA w Bredzie (Holandia)  p. Adrian Stropa gościł w Skoczowie na zaproszenie chóru gloria I Stow. WSPÓLNOTA DLA SKOCZOWA.
 • VII Jubileusz 75-lecia Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy „ POLKAP”
 • 8 – 9 X Uroczyste obchody 140-lecia Zakładów Garbarskich SKOTAN S.A

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń