Gminna Rada Sportu


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Rady Sportu Gminy Skoczów

 

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), w art. 30 określa, że w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać Rady Sportu powołane przez właściwe organy władzy wykonawczej  spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

W związku z powyższym, zapraszam właściwe statutowo organy organizacji lub instytucji sportowych działających na terenie Gminy Skoczów, czynnie realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Sportu Gminy Skoczów.

Skład i regulamin działania rady zatwierdzony będzie stosownym zarządzeniem Burmistrza w sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia jej składu i regulaminu działania.

Rada Sportu to organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza, a członkowie rady wykonują swoje funkcje społecznie.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

  1. strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;
  2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
  3. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
  4. projektów uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej.

Zgłaszanie kandydatur proszę dokonywać pisemnie, w terminie do 14 grudnia br. (piątek) do godz. 14.30. Pismo można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1 43-430 Skoczów bądź mailowo na adres agata.tomica@um.skoczow.pl.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Rady Sportu Gminy Skoczów – pdf

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń